پمپ

پمپ

تامین انواع پمپ های داخلی و خارجی
گریز از مرکز ، پمپ های دومکشه ، پمپ های فشار قوی ، پمپ های روغن داغ ، پمپ های فشار قوی MD ، الکتروپمپ  شناور تک فاز ، الکتروپمپ شناور ، پمپ های عمودی طبقاتی استیل PCR  ، پمپ های فرآیندی CPK